Informační povinnost správce

Na tomto místě si Vás Městská správa domů a bytů s.r.o. (dále jen jako „MSDB“) dovoluje informovat o tom, jak zpracovává Vaše osobní údaje, a to v souvislosti Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů) často označovaném zkratkou GDPR (GDPR – General Data Protection Regulation).

1. Kdo spravuje moje osobní údaje?
Pokud jste zákazníkem MSDB, osobou navštěvující webové stránky MSDB, osobou v mailingové databázi MSDB a nebo jinak jednáte s MSDB (např. v souvislosti s prodejem svých uměleckých artefaktů v galeriích města), je správcem Vašich osobních údajů MSDB.

2. Jak mohu správce mých osobních údajů kontaktovat?
MSDB jako správce můžete kontaktovat na adrese:

Městská správa domů a bytů s.r.o.
Za Baštou 394
383 01 Prachatice
Tel.: 388 317 934
E-mail: lschrenk@msdb.cz

3. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů MSDB?
Jelikož nejsme orgánem veřejné moci, nemáme povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a v současné době pověřence pro ochranu osobních údajů nemáme.

4. Kdy se mohu já jako občan obrátit na MSDB ve věci ochrany osobních údajů?
Pokud se domníváte, že zpracováváme Vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete se na nás obrátit s Vaší stížností.

5. Z jakého důvodu zpracovává MSDB moje osobní údaje?
Zpracováváme Vaše osobní údaje zpravidla za účelem plnění smlouvy (například pokud jste nájemcem obecního bytu).

6. Předáváte nebo sdílíte moje osobní údaje s jinými subjekty?
Ano, předáváme Vaše osobní údaje městu Prachatice v případě, že máte dluh na nájemném či úhradách za služby spojené s užíváním bytu, a dále v případě, že jste „problémovým nájemcem.“

7. Předáváte moje osobní údaje do třetích zemí?
Vaše osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, tzn. do zemí mimo Evropskou unii.

8. Domnívám se, že nezpracováváte správně moje osobní údaje.
V tom případě se můžete obrátit přímo na nás nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Jaká mám vůči Vám jako správci mých osobních údajů práva?
Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom
• Vám umožnili přístup k Vašim osobním údajům
• opravili Vaše osobní údaje, které nejsou přesné
• vymazali Vaše osobní údaje, pokud jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 GDPR, případně omezili jejich zpracování.

11. V čem právo na přístup k osobním údajům spočívá?
Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje.
Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů.
Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů.

12. Mohu požádat o přístup k osobním údajům někoho jiného než sebe?
Nemůžete. Toto právo platí pouze pro Vás. Pokud chcete požádat o realizaci práva někoho jiného, musíte mít od něj plnou moc.

13. Jak mám tuto žádost podat?
Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem, tedy i e-mailem. Pověřený pracovník má však povinnost zjistit Vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste doložil svou totožnost.

14. Do kdy mi MSDB poskytne odpověď?
Budeme Vás informovat o přijatých opatřeních zpravidla do třiceti dnů. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit.

15. Kolik stojí tato žádost?
Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém je Vám poskytnut seznam všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme).

16. Dal jsem MSDB souhlas se zpracováním svých osobních údajů a chtěl bych ho odvolat.
Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých Vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální.